Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Dąbrówka realizuje w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. projekt pod nazwą „ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Celem głównym projektu jest podniesienie u 440 uczniów (216dz/224chł) uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy wiejskiej Dąbrówka kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych), w tym indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (61K/9M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 

Cele szczegółowe projektu to:
 1. zdobycie kompetencji językowych przez min. 80% uczestników (14dz./17chł) zajęć z języka angielskiego zakończonym egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem,
 2. wzrost kompetencji i wiedzy u min. 80% uczniów zdolnych (108dz/113chł) poprzez zrealizowanie zajęć rozwijających (j. angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatyka, kółko szachowe),
 3. wzrost kompetencji i wiedzy u min. 80% uczniów słabszych (59dz/60chł) poprzez zrealizowanie zajęć wyrównujących (matematyka, j. angielski)
 4. złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u min. 80% uczniów (22dz/32chł) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zrealizowanie zajęć specjalistycznych (terapia pedagogiczna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
 5. rozwinięcie u min. 80% uczniów (173dz/179chł) właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez zrealizowanie zajęć z zakresu kreatywności, umiejętności współpracy oraz szybkiego uczenia się,
 6. wzrost u min. 90% nauczycieli (55K/8M) kompetencji zawodowych poprzez zrealizowanie szkoleń,
 7. wzrost potencjału szkół poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej dla SP Dąbrówka.

Planowanym efektem realizacji projektu jest będzie zniwelowanie bariery geograficznej i finansowej w dostępie uczniów do nowoczesnej oświaty, a realizacja projektu podniesie jakość usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły.

W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje wsparcia:
 1. zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, kółko szachowe,
 2. zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki, 
 3. wsparcie terapeutyczne: zajęcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne,
 4. dodatkowe wsparcie: robotyka, kreatywność,
 5. podnoszenie kompetencji nauczycieli: zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, wykorzystywania metod eksperymentu w edukacji, przygotowania do przeprowadzenia procesu indywidualizacji, metod zapamiętywania, koncentracji i technik efektywnego uczenia się, a także studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, fizyki oraz chemii.

Wartość projektu: 1.839.500,23 zł       
Wysokość dofinansowania: 1.746.448,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.471.600,18 zł

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Strona oglądana 102 razy.