Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Obszary chronione - Natura 2000

Na terenie Gminy Dąbrówka znajdują się (w częściach lub całości) obszary krajobrazu chronionego objęte programem Natura 2000:
„Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001
Obszar Dolina Dolnego Bugu ma powierzchnię całkowitą 60041,8 ha. Dolina Bugu jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w granicach powiatu. Odznacza się wysoką bioróżnorodnością, rozmaitością krajobrazów, jest także niezwykle ważnym miejscem lęgu i migracji ptaków. Bug na odcinku powiatu wołomińskiego jest w większości nieuregulowany, silnie meandruje, tworzy zakola i starorzecza. Miejscami zaznaczają się łachy, piaszczyste skarpy oraz przybrzeżne podmokłości. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, łęgami lub łąkami. W okolicach miejscowości Kuligów znajdują się rozległe kompleksy murawowo-plażowe.
Dolina Dolnego Bugu jest ostoją ptactwa na skalę światową. Występuje tu około 200 gatunków, z czego 150 gniazduje. W części znajdującej się w powiecie wołomińskim pod względem ornitologicznym najcenniejszy jest odcinek na wschód od wsi Kuligów, w gminie Dąbrówka. Spotkać tu można m.in. gniazdujące rybitwę białoczelną i czarną, sieweczkę rzeczną, bąka, błotniaka stawowego, kszyka, czajkę i krwawodzioba, a także na przelotach bataliony, świstuny, rożeńce, głowienki, płaskonosy, kormorany, samotniki i łęczaki. W przybrzeżnych skarpach zakładają gniazda brzegówki i zimorodki, zaś w dolinę regularnie zalatują bieliki i dudki.
Bug w okolicach Kuligowa jest ponad to miejscem żerowania dla stad łabędzi niemych liczących kilkadziesiąt i więcej osobników. Występują tu licznie również gady i płazy, takie jak : kumak nizinny, żółw błotny. Do cennych spotykanych na tym terenie ryb należą: boleń, głowacz białopłetwy, kiełb białopłetwy, koza, koza złotawa, piskorz, różanka. Niezwykle cenne a spotykane na tym terenie rośliny to: leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, starodub łąkowy.


Spotkać tu można m.in. gniazdujące rybitwę białoczelną...

„Krogulec” PLH 140008
Kolejnym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk „Krogulec”, który obejmuje dwa zbiorniki wodne: Krogulec i Glinianka położone w odległości 2 km od wsi Dąbrówka. „Krogulec” obejmuje powierzchnię 110,7 ha, jest obszarem dotychczas prawnie niechronionym, projektowanym jako użytek ekologiczny.


„Ostoja Nadbużańska” PLH140011
Obszar ten częściowo przecina się z obszarem specjalnej ochrony ptaków „Doliną Dolnego Bugu” w gminie Dąbrówka. Jego powierzchnia całkowita wynosi 49570.9 ha. Zinwentaryzowano tutaj następujące typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:
- wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
- zalewane muliste brzegi rzek, suche wrzosowiska
- ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
- murawy kserotermiczne
- ciepłolubne murawy z Aspleni
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
- ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
- łąki selemicowe
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Występującymi na tym terenie priorytetowymi gatunkami roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej są: leniec bezpodkwiatowy i starodub łakowy.
Na terenie gminy Dąbrówka stwierdzono największą liczbę par bocianich w powiecie wołomińskim – 31 par w 2006 r.
Na terenie gminy nie ma pomników przyrody.


Na terenie gminy Dąbrówka stwierdzono największą liczbę par bocianich w powiecie wołomińskim – 31 par w 2006 r.

Strona oglądana 2434 razy.