Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nad Bugiem

Sieć hydrograficzna gminy Dąbrówka jest umiarkowanie rozwinięta. Gmina położona jest w dorzeczu Wisły, na jej prawym brzegu. Na terenie gminy występują dwa duże cieki powierzchniowe. Głównym ciekiem jest rzeka Bug (odcinek dolny, ujściowy), której koryto wyznacza północną granicę gminy. Rzeka charakteryzuje się ustrojem śnieżno-deszczowym, o bardzo dużej nieregularności odpływu. Wysokie stany wody, spowodowane wiosennymi roztopami, obserwowane są w marcu i kwietniu. Wtedy też możliwe są lokalne podtopienia i powodzie, gdyż średni przepływ w miesiącach wiosennych może wynosić nawet 180% średniego przepływu rocznego. Wezbrania związane z maksimum opadowym przypadają na czerwiec i lipiec. Okresy niskiego stanu wody (tzw. niżówki) występują we wrześniu i są wynikiem niewielkich opadów atmosferycznych. Rzeka zasilana jest zarówno wodami powierzchniowymi, jak i podziemnymi. Między typami zasilania występuje względna równowaga, z niewielką przewagą zasilania powierzchniowego. 


Przy zachodniej część obszaru przepływa rzeka Rządza (Struga), uchodząca do Zalewu Zegrzyńskiego, o parametrach hydrologicznych zbliżonych do Bugu. Poza tym powierzchnia gminy porozcinana jest gęstą siecią rowów. W dolinie Bugu występują również liczne starorzecza, wyznaczające dawny przebieg koryta rzecznego.
Poza niewielkimi nielicznymi i mało wydajnymi wypływami porowymi w piaskach i żwirach, na terenie gminy nie występują źródła wód podziemnych ani jeziora. W miejscach pojawiania się wysięków wód podziemnych oraz w dolinach rzek występują tereny podmokłe, bagna i mokradła. Wśród nich wyróżnić można torfowiska niskie, z dopływem i odpływem, zasilane opadem oraz wodami powierzchniowymi i płytkimi podziemnymi. Istotnym elementem hydrografii gminy Dąbrówka jest położenie w sąsiedztwie dużego zbiornika zaporowego – Zalewu Zegrzyńskiego. Jest to przepływowy zbiornik retencyjny, zasilany głównie wodami Narwi i Bugu, wykorzystywany przede wszystkim do celów energetycznych i komunalnych (zaopatrzenie w wodę). Do Zalewu odprowadzanych jest większość wód z całego obszaru gminy.


Wody podziemne na terenie gminy Dąbrówka charakteryzują się ustrojem kontynentalnym, z jedną kulminacją roztopowo-opadową zwierciadła swobodnego, przypadającą na wiosnę. Są to głównie wody czwartorzędowe oraz w niewielkim stopniu trzeciorzędowe. Główny poziom wodonośny w utworach czwartorzędowych występuje na kilku metrach głębokości. Miąższość utworów wodonośnych waha się między 20 a 60 m. Wydajność wynosi od 70 do 120 m3/s. Lokalnie występować może kilka warstw wodonośnych. Wody te mają silny związek z wodami Zalewu Zegrzyńskiego, Wisły, Narwi i Bugu. Ze względu na gęstą zabudowę i brak izolacji (przepuszczalne utwory powierzchniowe – piaski, żwiry) cechują się dość dużym stopniem zanieczyszczenia.
Na terenie gminy występują dwa typy wód podziemnych: wody porowe aluwiów w dolinie Bugu oraz wody porowe w warstwach odkrytych (gruntowe) i warstwach izolowanych (wgłębne) na pozostałej części obszaru. Wśród nich wyróżnić można obszary o odmiennej równowadze hydrodynamicznej. Na słabo odwadnianych równinach oraz na polach wydmowych występują wody podziemne w równowadze parowania obszarowego. Charakteryzują się one utrudnionym odpływem (na obszarach równinnych, ze względu na niewielki spadek terenu) i lokalnie wzmożonym parowaniem (na obszarach wydmowych), czego wynikiem jest występowanie terenów podmokłych. W dolinach rzek występują natomiast wody podziemne w równowadze drenowania, zasilane głównie przez wody płynące oraz podziemne, spływające z wysoczyzn.


Strona oglądana 1677 razy.