Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OPIS PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce
realizuje projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Aktywność drogą do sukcesu”


Projekt jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Okres realizacji przewidziany jest na lata 2010 – 2014.

Cel główny projektu:
Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy Dąbrówka, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:
1.Wzrost kompetencji psychospołecznych I przełamanie barier psychologicznych.
2.Wzmocnienie motywacji I postaw aktywnych.
3.Wzrost wiedzy i kompetencji przydatnych na rynku pracy.
4.Uzyskanie nowych/dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub podniesienie poziomu wykształcenia.

Uczestniczkami projektu są kobiety niepracujące (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nie), będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce. 

Projekt zakłada kompleksowe podejście do problemów kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym tzn. intensywną aktywizację oraz wsparcie zarówno w zakresie psychologiczno-psychospołecznym, jak i podoszenia kwalifikacji zawodowych. Pozwoli to zwiększyć szanse uczestniczek na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia, poprawę sytuacji życiowej, a także ułatwi im prawidłowe pełnienia ról społecznych. Co roku nowa grupa uczestniczek zostaje objęta wsparciem.

Zaplanowane działania obejmują różne formy aktywnej integracji, realizowane za pomocą kontraktu socjalnego zawieranego przez GOPS z uczestniczką projektu. Kontrakt określa sposoby współdziałania w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kolejność działań stanowi logiczny ciąg zadań wynikający z założonych celów.

W ramach projektu prowadzone są m.in.:

•Poradnictwo psychologiczne – indywidualne/grupowe
•Warsztaty psychospołeczne
•Cykl zajęć “Aktywność i integracja” (np. wyjazdy do instytucji kultury, działania na rzecz poprawy wizerunku, spotkania motywująco-integracyjne)
•Doradztwo zawodowe – indywidualne
•Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
•Szkolenia komputerowe
•Szkolenia zawodowe
•Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych – uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestniczek).

Udział w zajęciach jest bezpłatny. W okresie udziału w projekcie uczestniczki otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasiłków. Zestaw działań prowadzonych w ramach projektu zależy od diagnozy potrzeb danej grupy uczestniczek i może być różny w kolejnych latach.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, w tym równości płci, zakłada bowiem realizację działań pozytywnych skierowanych do kobiet, jako grupy słabszej w obszarze społeczno-zawodowym. Udzielane kobietom wsparcie przyczynia się do wyrównania ich szans wejścia na rynek pracy, a także do prawidłowego pełnienia ról społecznych i rodzinnych.

Informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się na stronie www.efs.gov.pl

Strona oglądana 1313 razy.