Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowy drogi w miejscowościach Dąbrówka i Lasków

W dniach 2 i 3 listopada Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski podpisał umowy dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków.
Ikona Umowy zawarto z firmami; TOMBRUK Sp. z o.o. która realizuje  etap I inwestycji oraz AGBUD  Maria Skłodowska , Piotr Skłodowski s.c. która realizuje etap II. Całkowita wartość realizacji zadania to 1 868 208,74 złotych brutto.
 
Jest to jedna z trzech tak dużych inwestycji drogowych w Gminie Dąbrówka. Inwestycje o analogicznym charakterze zostaną przeprowadzone w miejscowościach Trojany i Wszebory ( droga gminna nr 430101 W ) oraz Kołaków (droga gminna 430105 W).

Inwestycja zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  W przeciwieństwie do realizacji inwestycji w systemie „tradycyjnym” gdzie wykonawca zamówienia realizuje roboty według dostarczonego przez zamawiającego projektu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie zamawiającego opracowany jest jedynie wstępny projekt inwestycji tj. Program Funkcjonalno Użytkowy.  Na tej podstawie, opracowywana jest dokumentacja postępowania przetargowego w wyniku którego wyłaniany jest generalny wykonawca zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

Zamówienie w części projektowej obejmuje między innymi: opracowanie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji zieleni, sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń wodno prawnych, wykonanie projektu podziału nieruchomości, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Zamówienie w części wykonawczej obejmuje między innymi: ułożenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego oraz włączenia na skrzyżowaniach, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie parkingów, progów zwalniających z kostki betonowej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania, oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów odwodnienia jezdni i chodnika, humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.

W momencie pisania tego artykułu ( tj. drugi tydzień sierpnia) zaawansowanie prac przedstawia się następująco:

Etap I :  rozpoczęły się  roboty budowlane  

Etap II  : trwają prace projektowe

Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji w miejscowościach Dąbrówka i Lasków to 30 czerwca 2018 roku.

Inwestycje drogowe w takim zakresie nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia finansowego.

Inwestycja  pn.  Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków jest realizowana dzięki przyznaniu środków finansowych na podstawie złożonego wniosku na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Wysokość przyznanych środków finansowych to  1 261 628 złotych, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku realizacji powyższej operacji osiągnięty zostanie następujący cel tj. Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie istniejącej jezdni oraz oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowie chodnika.

Wybierając lokalizację dróg gminnych na przebudowę których składano wniosek o dofinansowanie kierowano się realnymi szansami na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów a w efekcie na możliwość uzyskania pomocy finansowej. Poza punktami przyznawanymi za właściwości Beneficjenta tj. Gminy Dąbrówka w postaci  gęstości zaludnienia, długości dróg gminnych, podstawowego dochodu podatkowego Gminy, bezrobocia w powiecie na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji itp., punkty przyznawano również za samą lokalizację dróg uwzględniając np. fakt czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej lub łączy się z drogą o wyższej kategorii. Po wnikliwej analizie dróg gminnych  we wnioskach o pomoc finansową wskazano trzy odcinki dróg gminnych :  

Droga gminna nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków
Droga gminna nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory
Droga gminna nr 430105W w miejscowości Kołaków

Pragniemy z góry przeprosić wszystkich mieszkańców za występujące obecnie lub w przyszłości utrudnienia związanych z realizowanymi robotami budowlanymi na wszystkich drogach gminnych, jest to jednak cena jaką płacimy za dynamiczny rozwój naszej Gminy. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że już wkrótce wszyscy mieszkańcy będą usatysfakcjonowani stanem zmodernizowanych dróg.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu poprawienie parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie istniejącej jezdni oraz oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowanie chodnika współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Przebudowa drogi gminnej o długości 2,55 kmStrona oglądana 1406 razy.